תוכנית לקבלת תואר דוקטור (Ph.D)

Nicolas Ponzone

משך הלימודים לתואר – ארבע שנים.

תלמיד/ה יתקבלו ללימודי דוקטורט לאחר אישור הצהרת כוונות שתוגש לוועדה החוגית לתואר שלישי יחד עם המלצת מנחה/י הדוקטורט. לפחות על אחד ממנחי הדוקטורט להיות מהסגל הסדיר של החוג. הצעת מחקר מלאה לתואר שלישי יש להגיש לוועדה החוגית לתואר שלישי עד תום השנה הראשונה (שלב א'). במהלך השנה הראשונה ללימודים על התלמיד/ה להשלים קורסים בהיקף של לפחות 4 שש"ס לפי המלצת המנחה/ים, בהתאם לתכנית המחקר של התלמיד. המנחה/ים רשאי/ם להמליץ על מכסת לימודים נוספת שלא תעלה על 12 שש"ס (סה"כ לא יותר מ-16 שש"ס). בנוסף, מומלץ כי כל התלמידים לתואר שלישי ישתתפו בסמינר החוגי לכל אורך לימודיהם.

המלצת המנחה/ים בדבר הקורסים אותם התלמיד/ה חייב/ת לקחת (4 שש"ס) תוגש בכתב לוועדה החוגית לתואר שלישי. על התלמיד/ה לסיים את קורסי החובה הללו בשנה הראשונה ללימודיו, כתנאי מעבר לשלב ב'. על המנחה/ים לוודא שהתלמיד/ה עמד/ה בדרישות קורסי החובה, ולציין זאת בדו"ח ההתקדמות השנתי.

הוועדה החוגית לתואר שלישי תחליט אם תמונה לתלמיד/ת המחקר ועדה מלווה מורחבת. עם אישור הצעת המחקר לתואר שלישי על ידי הוועדה החוגית, ואישור המנחה/ים בדבר סיום חובות הקורסים שנה א' ללימודים, ת/יעבור תלמיד/ת המחקר לשלב ב'.

יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר השני בציון ממוצע "טוב" (80) לפחות ואשר השיגו ציון "טוב מאד" (86) לפחות בעבודת הגמר המחקרית.
מועמד/ת חייב/ת להגיש לוועדה החוגית לתואר שלישי:

  • הצהרת כוונות על המחקר המתוכנן בהנחיית מנחה/י העבודה בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.
  • הסכמת מנחה/ים בכתב, ורשימת קורסי חובה שמומלצים ע"י המנחה/ים לביצוע בשנת הלימודים הראשונה.
  • גיליונות ציונים וצילומי תעודות מתארים קודמים.
  • עותק של עבודת המוסמך.
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית. רקע אישי קצר הכולל: תמצית ההיסטוריה האקדמית בהדגש על התואר השני (המוסד בו הוענק, נושא עבודת המסטר, המנחה והציון הסופי) ורשימת פרסומים (אם קיימת).
  • שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
  • תקציר נושא המחקר באנגלית.

על כל סטודנט/ית המצויים בשלב ב' של לימודי הדוקטורט להגיש דו"ח התקדמות שנתי לוועדה החוגית לתואר שלישי.
עם סיום הלימודים ועבודת המחקר, לאחר אישור הוועדה החוגית והוועדה המלווה (אם קיימת), ת/ירצה הסטודנט/ית על מחקרם במסגרת הסמינר  החוגי (באנגלית).
לאחר מכן תוגש עבודת הדוקטורט המודפסת בחתימת המנחה/ים לוועדת הדוקטורט החוגית.
מומלץ להגיש את הצהרת הכוונות, את הצעת המחקר וכן לכתוב את התיזה באנגלית.