Haifa

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון

Mediterranean Sea Research Center of Israel logo המרכז הישראלי לחקר הים התיכון הינו מאגד המורכב משבע אוניברסיטאות מחקר, מכללה אחת ושני מכוני מחקר ממשלתיים, אשר עובדים יחד תחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה, על-מנת להתמודד עם מגוון האתגרים המדעיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים שהפיתוח הימי המאסיבי מעלה. לצד אתגרים אלו קיימות הזדמנויות ייחודיות, אשר המרכז ישאף לייצר ולנצל לרווחת מדינת ישראל.

עיקר פעילות המרכז הישראלי לחקר הים התיכון תתבטא ב:

  •     פיתוח ושיפור תשתיות מחקר מתקדמות וחדשניות הנדרשות למחקר ימי.
  •     פיתוח סגל אקדמי- מחקרי ותכניות לימוד בתחום מדעי הים ופיתוח והרחבה של מאגרי המידע הלאומיים בתחום מדעי הים.
  •     פיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע הלאומיים של מדינת ישראל באגן המזרחי של הים התיכון.

המרכז הישראלי לחקר הים התיכון שם כמטרה לקדם את המחקר הימי בישראל, תוך שמירה על מצוינות אקדמית ופיתוח בר-קיימא, אשר יובילו את מדינת ישראל לעצמאות כלכלית ואנרגטית.

פרטי קשר: המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה | טלפקס: 04-8280789 |  דוא”ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר המרכז

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.