Haifa

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

ראש המרכז: פרופ' שאול חורבlogo image, תא"ל (מיל')

ראש חטיבת וידרא לחקר הספנות והנמלים: אהוד גונן

מיקומה הגיאוגרפי הייחודי של מדינת ישראל, עם מרכזי אוכלוסייה ונמלים לחופי הים התיכון וים סוף, גילוי מצבורי גז טבעי בקרקעית הים ועוד מעלים משמעותית את חשיבותם של שטחי הים, ומהווים מוקד לחיכוך בין מדינות ימיות החופיות, כל זאת לצד תופעה גלובלית של הדרדרות הביטחון הימי הן בקרב התעשייה הימית (נמלים, אניות, מכולות) והן בשל ניצול התווך הימי (לשם טרור עולמי, הגירה בלתי חוקית, פיראטיות ימית, פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית והברחת סמים ואמל"ח). כל אלה משנים את האיזון הגיאופוליטי העדין בין ישראל ובין שכנותיה באגן המזרחי של הים התיכון. פוטנציאל האיום הגרעיני מעלה שאלות יסוד נוספות בדבר ניצול מעמקי הים כעומק אסטרטגי לביסוס ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל.
ישראל נדרשת לתגובה יעילה לשינויים גיאופוליטיים בזמן אמת ולהנחת יסודות לאסטרטגיה ימית, אסטרטגיה שלא תענה רק לאיומים אלא גם להזדמנויות, אסטרטגיה ימית שתעצים כלכלית ותסייע לפיתוחה ולעתידה של המדינה.
המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית מתמקד בלימוד ומחקר של סוגיות מרכזיות גיאופוליטיות, תוך בחינת היבטים ביטחוניים, משפטיים, מדיניים וכלכליים, והשפעתם על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל. כמוסד מחקר אקדמי וגוף חוץ-צבאי יחיד מסוגו, המרכז (בהקמה) לחקר אסטרטגיה ימית מהווה מקור מידע וידע עבור מקבלי ההחלטות תוך קידום שיח ציבורי מושכל ופתוח.

אתר המרכז

 

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.