Ilana Berman Frank1

טלפון: 04-6647992 (57192)
חדר: 275, הבניין הרב תכליתי
דוא"ל: iberman2@univ.haifa.ac.il
מעבדה: מעבדה לאוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה אקווטית, חדר 290, הבניין הרב תכליתי

 

 

פרופ' אילנה ברמן-פרנק, ראשת בית הספר

יותר מ־70% מכדור הארץ צבוע כחול בזכות האוקיאנוסים והימים שסביבנו. האוקיאנוסים שלנו הם יסוד החיים בכדור הארץ. הם עורק חיים שפועל כחומת הגנה מפני שינויי אקלים וכמקור למשאבים מגוונים, ובכלל זה להיצע המזון והאנרגיה שלנו, לתוצרים טבעיים מהים, וכיום גם למי שתייה עבור מדינות יבשות רבות. למרות חשיבותו הרבה, עורק חיים זה נמצא בסכנה לאור העלייה בביקוש ובניצול של משאבים ימיים בכל העולם והשפעתם של שינויי אקלים גלובליים, יתרה מכך, הנסתר בים עדיין רב מן הידוע ואין אנו יודעים מספיק על אופן פעולת המערכת האקולוגית האדירה הזו ועל הדרכים שבהן נוכל למזער ולחזות לפחות חלק מהאיומים עליה.

מצב זה מעלה את הצורך בפיתוח תגובות מנע אקטיביות, שיפעלו ברמות אזוריות וגלובליות ויתבססו על הבנה בין־תחומית אמיתית של האוקיאנוסים ושל סביבתם. משימה כזו דורשת דור חדש של מומחים בעלי פרספקטיבה רחבה של מדעי הים.

בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני הוא המרכז האקדמי הגדול ביותר למדעי הים בישראל, והתוכנית הישראלית היחידה שנכללה בדירוג 200 האוניברסיטאות המובילות של מדד שנחאי 2020 לאוניברסיטאות אוקיאנוגרפיה בעולם. כיום מציע בית הספר שלושה חוגים משלימים: החוג למדעים גאו־ימיים ע"ש שטראוס, החוג לביולוגיה ימית והחוג לטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר. כמו כן אנו לוקחים חלק פעיל בהוראת סוגיות במדעי הים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון לחובלים בחיל הים, ובמסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בביטחון לאומי ובאסטרטגיות ימיות, דרך בית הספר למדעי המדינה.