marGeo EN

החוג למדעים גאו-ימיים ע''ש ד''ר משה שטראוס


תוכנית לקבלת תואר דוקטורט (Ph.D)

משך הלימודים: ארבע שנים

 

יו"ר ועדת ד"ר: ד"ר רויטל בוקמן

תנאי קבלה

למסלול יתקבלו תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני (M.Sc. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה במדעי כדור הארץ, גיאולוגיה, גיאופיסיקה, מדעי הים, או במדעים הקשורים לתחומים אלה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני מתחומים אחרים אשר יעמדו בתנאי הקבלה, יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. יתקבלו תלמידים בעלי ציון ממוצע כללי של 90 לפחות בתואר מוסמך, כאשר הציון על עבודת התזה הוא 90 לפחות. תלמידים שמאמר ממחקר המוסמך שלהם התפרסם (ושהם רשומים עליו כמחבר ראשון) או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי עם שיפוט, יזכו לעדיפות בקבלה.

תכנית המחקר והלימודים

משך תכנית המחקר והלימודים יהיה ארבע שנים. לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ידרשו התלמידים למלא את התנאים הבאים:

א. קורסים וסמינריונים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי החובה בהיקף של (8 שש"ס). כמו כן,  להשתתף בסמינריון החוגי לכול אורך הלימודים, בו מתארחים מרצים מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל. הקורסים יבחרו מרשימת הקורסים המוצעת ע"י החוג בתאום עם המנחה הישיר ובהתאם לתחום המחקר. במקרים מסוימים הסטודנט יוכל ללמוד קורס באוניברסיטה אחרת או קורס מקצועי באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. תלמיד אשר לא למד קורס כתיבה מדעית או לא פרסם מחקר בכתב עת בינלאומי במהלך אחד מהתארים הקודמים יחויב לקחת את הקורס, אך זה לא יחשב כחלק מהשעות לקראת התואר. במידת הצורך יחויבו התלמידים בלימודי השלמה (מעבר למספר השש"ס הנדרשים להשלמת התואר) שיקבעו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי של החוג על פי המלצות המנחה הישיר, זאת על פי תחום המחקר ולימודיהם הקודמים. עפ"י תקנון הלימודים האוניברסיטאי ניתן ללמוד במסגרת התואר השלישי קורסים בהיקף שלא יעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים

 ב. מנחה ונושא מחקר

תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה, ידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה עם קביעות באוניברסיטת חיפה). קבלה לדוקטורט תלויה בהודעה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. כחלק מהצגת המועמדות, על הסטודנט להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תקציר של תכנית המחקר (הצהרת כוונות) שיכלול הצגה של שאלת המחקר העיקרית ושל שיטות המחקר העומדות לרשותו לפתרונה.

ג. וועדה מלווה

תמונה וועדה מלווה לכל דוקטורנט עם הגשת הצעת המחקר. הוועדה המלווה תורכב משלושה חברים לפחות בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי.

ד. תכנית המחקר ואישורה

  • במהלך השנה הראשונה יהיו התלמידים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. עם הגשת הצעת המחקר ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה, תמנה הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי את הוועדה המלווה לכל דוקטורנט.
  • במהלך השנה הראשונה הסטודנט צריך להגיש הצעת מחקר מפורטת המכילה סקירת ספרות והקדמה, היפותזת ושאלות מחקר, פרוט שיטות העבודה  שבהן יעשה שימוש, ואם קיימות, תוצאות ראשוניות. הצעת המחקר תלווה בהצגת לוח זמנים. תכנית המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר.
  • הצעת המחקר תיבדק על-ידי הוועדה המלווה ותאושר ע"י הוועדה החוגי לתואר שלישי. על הסטודנט להיבחן על הצעת המחקר שלו בפורום המנחים, הועדה המלווה ונציג הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. לאחר אישור הועדה החוגית יעבור הסטודנט למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'.

ה. ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות

כל תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה/ים בראשית כל שנת לימודים. עותק מן הדו"ח יישלח אל הרשות ללימודים מתקדמים ולוועדה המלווה.

ו. הגשת עבודת ד"ר לשיפוט

עם סיומו, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות:

(1) אסופת פרקים בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי

(2) חיבור רגיל. במקרה כזה לא יכלול החיבור יותר ממאה חמישים עמודים (לא כולל נספחים).

כחלק מהדרישות לקבלת דוקטורט, ובמהלך תהליך השיפוט, על הסטודנט להציג את עבודתו בהרצאה בסמינר החוגי.

ז. שיפוט עבודת הד"ר

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י הגורמים המוסמכים לכך, תועבר עבודת הדוקטור לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי.

מס' מסלול: 224301-17-01

 


לפרטים נוספים אנא פנה אל:

גב' ענת אוברלנדר, עוזרת מנהלית לראש החוג
טל': 972-4-8288794+
דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
א' - ה': 09:00 - 13:00

החוג למדעים גאו-ימיים ע''ש ד''ר משה שטראוס, חדר 283, הבניין הרב תכליתי, אוניברסיטת חיפה.
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.