Haifa

Header image - Maritime civilizations

מלגה על שם יעקב רקנאטי
מלגה זו מוענקת לחמישה מסטרנטים מצטיינים, על בסיס הישגים בלימודים.

מלגות על שם סר מוריס וליידי איירין האטר
שתי מלגות אלו מוענקות לתלמידים מצטיינים, על מנת לעודד מחקר בחוג לציוויליזציות ימיות ובמכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי.
הזכאות לקבלת מלגות אלה מותנית באישור הצעת המחקר על ידי מועצת החוג לציוויליזציות ימיות.
כל מועמד רשאי להגיש מועמדות רק לאחת משתי המלגות וניתן להגיש רק מועמדות אחת בכל תואר (M.A. או Ph.D).
הגשות

 מלגה על שם רב החובל ירמיהו הלפרן
מלגה זו מוענקת לתלמידים מצטיינים מהחוג לציוויליזציות ימיות, לעידוד המחקר אודות יורדי ים וימאות יהודיים. לשם הגשת מועמדות למלגה זו, על הצעת המחקר של הסטודנט להתקבל ולהיות מאושרת על ידי מועצת החוג לציוויליזציות ימיות.


מלגות הרשות ללימודים מתקדמים

Header Picture: Nathaniel Ayzik
Background: Designed by starline / Freepik

© 2017 Leon H. Charney School of Marine Sciences. All Rights Reserved.