Clicky

menu

משפט ימי

משפט ימי

תקופת שנות הלימוד: תואר שני (M.A.): שנתיים תואר שלישי (Ph.D.): שלוש שנים

פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים וסביבתיים חדשים שמדינת ישראל תידרש להתמודד איתם בעשורים הקרובים.

מה מעמדם המשפטי של משאבי הטבע ימיים? מה ההשלכות המעשיות של המשפט הבינלאומי על הסדרת פעילות חיפושי הגז והנפט בים? מה תפקידה של המדינה בניהול משאבי טבע? מהן ההשפעות של פעילות אנושית על הסביבה הימית? אלה רק מקצת מן השאלות המעסיקות היום את מקבלי ההחלטות ואת התעשייה הפרטית. על מנת לתת תשובות לשאלות אלה יש צורך בהבנת העקרונות המורכבים הנוגעים לממשק שבין תחומי המשפט, הכלכלה והמדע. התכנית הייחודית לתואר שני למשפטים עם התמחות בדיני ים ומשאבי הסביבה הימית משלבת את תחום המשפטים ומדעי הים ונועדה להקנות כלים להתמודדות עם סוגיות מורכבות ורב-תחומיות אלה. הקורסים נמסרים ברמה אקדמאית בין-לאומית מפי מלומדים מפורסמים מישראל ומהעולם .

התכנית כולל משפט ימי (Maritime Law), דיני הים (Law of the Sea), משפט הסביבה מקומי ובין-לאומי, אסטרטגיה ימית וסוגיות מדעיות בהתפתחות ימית.

לפרטים נוספים: גב' מירי גילווארג-אמסלם,  
mgilwarg@univ.haifa.ac.il