Clicky

menu

ביולוגיה ימית

ביולוגיה ימית

ראש החוג: ד"ר דני צ'רנוב

יו"ר הועדה החוגית: ד"ר דניאל שר

האוקיאנוסים והימים מכסים כ- 70% מפני כדור הארץ ושוקקים חיים: אצות מיקרוסקופיות מהוות בסיס ל למערכת אקולוגית מורכבות – מאצות, מפלנקטון ואלמוגים ועד לוויתנים. בשנים האחרונות עולה הצורך בהכשרת דור חדש של מדענים שיוכלו להנחות את מקבלי ההחלטות  ברמות לאומיות ובין-לאומיות לשימוש במשאבי הים מחד גיסא ולשימורם מאידך. תלמידי החוג לביולוגיה ימית ישלבו מחקר מעמיק בביולוגיה ימית ברובד המולקולארי, הביוכימי, הפיזיולוגי והאקולוגי עם התמחות רב תחומית החובקת את מדעי הים, מתוך מטרה להיות מנהיגי המחקר העתידי בתחום הימי. 

 

תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc)

תכנית לקבלת תואר דוקטורט (Ph.D)

מסלול ישיר ללימודי דוקטורט (Ph.D)