Clicky

menu

תכנית לקבלת תואר מאסטר

תואר שני במשפטים (.LL.M./M.A) עם התמחות בדיני ים ומשאבי הסביבה הימית

תכנית משותפת של הפקולטה למשפטים ובית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה

 

פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים וסביבתיים חדשים שמדינת ישראל תידרש להתמודד איתם בעשורים הקרובים. מה מעמדם המשפטי של משאבי הטבע בים? מה ההשלכות המעשיות של המשפט הבינלאומי על הסדרת פעילות חיפושי הגז והנפט בים? מה תפקידה של המדינה בניהול משאבי טבע? מהם האיומים והשפעות האדם על הסביבה הימית? אלה רק מקצת מן השאלות המעסיקות היום את מקבלי ההחלטות ואת התעשייה הפרטית. על מנת לתת תשובות לשאלות אלה יש צורך בהבנת העקרונות המורכבים הנוגעים לממשק שבין תחומי המשפט, הכלכלה והמדע. התכנית הייחודית לתואר שני למשפטים עם התמחות בדיני ים ומשאבי הסביבה הימית הינה תכנית רב תחומית המשלבת את תחום המשפטים ומדעי הים ונועדה להקנות כלים להתמודדות עם סוגיות מורכבות בתחום ניהול הסביבה הימית. התכנית מבוססת על שיתוף פעולה ייחודי בין בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני והפקולטה למשפטים, המאפשר לשלב בין תחומי הידע השונים וליצור ממשק ביניהם. התכנית בהשתתפות מומחים מובילים מהארץ ומהעולם. במסגרתה יילמדו נושאים המצויים בחזית העשייה ובין היתר, דיני הים (Law of the Sea), משפט ימי (Maritime Law), סוגיות מדעיות בפיתוח הים, אסטרטגיה ימית, דיני נפט וגז, דיני איכות הסביבה ומשפט סביבתי בינלאומי, ועוד.

 

דף התוכנית באתר ההפקולטה למשפטים

עיקרי התכנית   pdf logo    


לפרטים נוספים: גב' מירי גילווארג-אמסלם,  
mgilwarg@univ.haifa.ac.il
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.