Clicky

menu

סגל טכני

כאן ניתן למצוא רשימה של חברי הצוות הטכני - מנהלי מעבדות, מהנדסים וצוות המחשוב.

Dikla Aharonovichמנהלת מעבדה - מעבדת אקולוגיה כימיקלית ימית

תחומי מחקר: אינטראקציה בין מיקרו אורגניזמים ימיים, ברמה פיזיולוגית, ביוכימית וגנומית

חדר 291, הבניין הרב תכליתי

daharon1@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8288961  |  Fax: +972-4-8288267

מנהל מעבדות:

1. מעבדת הים העמוק

2. The Marine Geoarcheology & Micropaleontology Lab

תחומי מחקר: ביולוגיה מולקולרית, פילוגנזה ותהליכים פיזיולוגיים בצורבניים

חדר 290, הבניין הרב תכליתי
eshemesh@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8288972  |  Fax. +972-4-8288267

Nimer Tahaמנהל מעבדות:

1. The Sedimentology Lab

2. The Basin Analysis and Petrophysical Lab

חדר 137ת הבניין הרב תכליתי
nitaha1@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8288945 (8945)  |  Fax. +972-4-8288267

מנהל מעבדה - Coral Biomineralization and Physiology

 ralmuly@univ.haifa.ac.il  |  Tel: +972-4-8288977  |  Fax: +972-4-8288267

מנהלת מעבדה - Gene Regulation in Development Lab

תחומי עניין: Cellular response to VEGF signaling in the sea urchin larva

חדר 132, הבניין הרב תכליתי
tgildor@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8280799  |  Fax. +972-4-8288267

Vera Brachmanמנהלת מעבדה - Cnidarians Developmental Biology and Molecular Ecology Lab

תחומי עניין: Development Processes in Nematostella

חדר 116, הבניין הרב תכליתי
vbrekhman@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8288795 (8795)  |  Fax. +972-4-8288267

 מנהלת מעבדה -  Sedimentary Archaeology

חדר 116/2, בניין רב תכליתי.

תחומי עניין: ארכיאולוגיה של תקופת הברונזה ותקופת הברזל, ארכיאולוגיה ימית וחופית, מחקר פטרוגרפי של כלי חרס.

 pbarak@staff.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-6647979  |  Fax: +972-4-8288267

מנהל מעבדה - Applied Marine Exploration Laboratory

חדר 298, הבניין הרב תכליתי
asurdyaev@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8249264 (3264)  |  Fax. +972-4-8288267

ביולוגית ימית (M.A), מנהלת מעבדה בפרוייקט המארג

קיבוץ שדות ים,

atsemel@univ.haifa.ac.il  |  טל'.   04-6364259 

מהנדס המעבדה לצילום תת ימי

החוג לטכנולוגיות ימיות

בניין חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה

דוא"ל: aavni@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-6053603

מנהל מעבדת אקולוגיה ימית

חדר 5, הבניין הרב תכליתי.

pnamoy@staff.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-2843448  |  Fax: +972-4-8288267

מהנדס ראשי

החוג לטכנולוגיות ימיות

בניין חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה

דוא"ל: bherzberg@univ.haifa.ac.il 

טל. (משרד): 04-6053600

מהנדס THEMO

החוג לטכנולוגיות ימיות

בניין חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה

דוא"ל: egoldman@univ.haifa.ac.il

טל. משרד: 04-6647965

תפקיד: קצין צלילה

מחלקה: מנהלה

מייל: EROZEN@UNIV.HAIFA.AC.IL

הנדסאי

החוג לטכנולוגיות ימיות

בניין חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה

דוא"ל: ldehter@univ.haifa.ac.il

טל. (משרד): 04-6053600

מהנדס המעבדה לטכנולוגיה תת ימית

החוג לטכנולוגיות ימיות

בניין חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה

דוא"ל: sfarber@univ.haifa.ac.il

טל. (משרד): 04-6053602

מהנדס ניטור ים עמוק (THEMO)

החוג לטכנולוגיות ימיות

בניין חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה

דוא"ל: sdahan3@univ.haifa.ac.il

תפקיד: מתאם מחשוב

חדר 199/1, הבניין הרב תכליתי
gtsioni@univ.haifa.ac.il  |  Tel. +972-4-8288796 (8796)  |  Fax. +972-4-8288267