Clicky

menu

Dr. Rinat Bar-Shalom

Dr. Rinat Bar-Shalom

 

Email:

rbar-shal@univ.haifa.ac.il

Department:

Marine Biology

Position:

Lab Manager

Lab Membership:

The Marine Micro-Biology Lab

 Telephone:

 +972-4-8280724 (7024)